Nasze Cele

Charyzmat i misja w Kościele

Zasady naszej wspólnoty

Spotkania Małżeńskie są ruchem rekolekcyjnym i formacyjnym małżeństw, a przez to i rodziny, mającym na celu odnowienie więzi małżeńskiej.

01. Nasz Cel

Naszym celem jest wzmacnianie lub pomoc w odbudowie więzi męża i żony. Realizowane jest to poprzez dialog, który pozwala mężowi i żonie lepiej poznać się nawzajem, a w przypadku nieporozumień – pomoże rozwiązywać konflikty. Chcemy by dzięki dialogowi, decyzjom i postawom małżonków, spełniało się w ich życiu przykazanie miłości. Pomagamy zrozumieć i przeżywać istotę sakramentu małżeństwa, co daje podstawę trwałego rozwoju rodziny.

02. Dialog

Dialog jest dla nas sposobem komunikacji:

  • w małżeństwie,
  • w narzeczeństwie,
  • w rodzinie,
  • w społeczeństwie.

W naszej Wspólnocie rozumiemy go jako rozmowę w prawdzie i miłości. Dialog jest pomocny w rozwoju życia duchowego, stanowi drogę do świętości.

03. Charyzmat

Charyzmatem animatorów Spotkań Małżeńskich jest zdolność do dzielenia się darem dialogu z innymi oraz inspirowanie innych do podjęcia dialogu w swoich związkach i relacjach.

04. Misja

Misją Spotkań Małżeńskich jest: Dążenie do objęcia różnymi formami pracy jak największej liczby małżeństw i narzeczonych, Dążenie do tego, by dialog stał się stylem życia i panował we wszystkich jego strefach. W tym w życiu: osobistym, małżeńskim, społecznym i w więzi Bogiem. To dążenie jest ponad podziałami językowymi, narodowościowymi, historycznymi i politycznymi. Duchowość naszej Wspólnoty otwiera pole współpracy pomiędzy wyznaniami.

05. Metody Pracy

Nasze metody pracy, oparte są na świadectwie codziennego życia. Odwołują się do psychologii i do nauki Kościoła. W Spotkaniach Małżeńskich duże znaczenie wiążemy z poznaniem:

  • pojawiających się uczuć i emocji,
  • potrzeb psychicznych,
  • innych cech osobowości, np. opartych na typach temperamentów.

Są one dla nas darem i zadaniem.

Psychologię komunikacji w ujęciu Spotkań Małżeńskich traktujemy jako dar Boży ułatwiający życie zgodne z zasadami dialogu.

Podstawy psychologii komunikacji interpersonalnej, w ujęciu Spotkań Małżeńskich sprzyjają życiu zgodnemu z przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Słowa Jezusa „Trwajcie w miłości Mojej” (J 15 9b) interpretujemy jako skierowane szczególnie do małżeństw. Podstawowe znaczenie w naszej duchowości mają zasady dialogu.

Zasady Dialogu

PIERWSZEŃSTWO słuchania przed mówieniem

DZIELENIE SIĘ przed dyskutowaniem

ROZUMIENIA przed ocenianiem

a nade wszystkim PRZEBACZANIE

Zasady te odnoszą się, także do więzi z Bogiem, dotyczą modlitwy, sposobu czytania Pisma Świętego,
prowadzenia rachunku sumienia, rozeznawania sposobu życia.

Duchowość Spotkań Małżeńskich kształtują małżeństwa we współpracy z kapłanami.